Dietrich / Didrik I.
Blome / Blum / Blumen
* ca. 1368 Braunschweig
+ nach 1420
soll um 1400 eine Schwadron Reiter aus Braunschweig nach Holstein gebracht und sich dort niedergelassen haben
Amtmann zu Tondern 1413-1420
NN
von Rantzow
* ?
+ ?

Dietrich II.
Blome

* ca. 1395/1405
+ nach 1447


Kinder mit: Anne von Rantzau :


Dietrich III.
Blome

* um 1425 Hornsdorf-Seedorf
+ 1496
Henrik
Blome

* ?
+ nach 1464
NOCH BEARBEITEN: FINNHOLBEK
Wulf / Wulfhard
Blome
* ?
+ nach 1464
Probst in Preetz 1453-1463
Quellen:
- Seine Seite bei Cochois: "Dietrich Blome (I2310) ... Geburt um 1398 Hornsdorf-Seedorf, Holstein Tod nach 1447 (Alter angenähert 49) ... Vater männlich Dietrich Blome ‎(I2325)‎ Geburt um 1368 -- Braunschweig Tod nach 1420 (Alter angenähert 52) ... Sohn männlich Dietrich Blome ‎(I2302)‎ Geburt um 1425 -- Hornsdorf-Seedorf, Holstein Tod 1496 (Alter angenähert 71) "
- Seine Seite bei Finnholbek: "Didrik II Blome[1] männlich 1395-1400 - nach 1447 ... Gestorben nach 1447 Notizen * bekræftede 1423 Forliget mellem Kong Erik og Gerhard VI.s Sønner, Greverne Henrik, Adolf og Gerhard og besegler da med et Vaaben, der viser den springende Hund, ligeledes i 1430, da han medbeseglede Staden Flensborgs Privilegier og i 1432 Vaabenstilstanden mellem Kong Erik og Hertug Adolf; var 1437 Medlover for Hertug Adolfs Pantebrev paa Øen Femern, bekræftede i 1438 et Forlig mellem Klostret Reinfeld og Henning Meinstorf om Retten til Stocksee og var da Ridder, var 1440 til Stede ved Forhandlingerne i Kolding og kaldes da Hertug Adolfs Raad og forekommer sidste Gang i 1447 som Vidne ved et mellem Grev Otto af Schauenburg og Klostret i Detersen sluttet Forlig. ... Vater Didrik I Blome, gest. nach 1420 Mutter N.N. ... Kinder > 1. Didrik III Blome, geb. um 1425, Mecklenburg-Vorpommern, Germany , gest. 1490-1496, Hornstorf, Mecklenburg-Vorpommern, Germany > 2. Henrik Blome, gest. nach 1464 3. Wulf (Wulfhard) Blome, gest. nach 1463 "
- Finnholbek ZUM VATER: "Didrik I Blome[1] männlich - nach 1420 ... Complete Fra Danmarks Adels Aarbog 1935, II. side 18 ff. (opdateret). Line I. Led - [Blome] Gestorben nach 1420 Notizen * kom ifølge Familietraditionen i Tiden 1404-06 fra Braunschweig til Holsten med en til Enken efter den 1404 i Ditmarsken faldne Grev Gerhard, Hertuginde Elisabeth, Født Prinsesse af Braunschweig-Lüneburg (af Huset Welf) udsendt Undsætningsstyrke, men nævnes i Aktstykker først 1413. da han sammen med sin Broder Henrik laante Otto Sested (Sehested) 88 Mark, var 1420 Amtmand i Tønder. ... Familie N.N. Kinder > 1. Didrik II Blome, geb. 1395-1400, gest. nach 1447 "
- Finnholbek zur Geschichte des "Slægten Blome": "Den først i Begyndelsen af det 15. Aarhundrede i Holsten forekommende og til Landets Ridderskab hørende Slægt Blome, der i Skjoldet fører en springende hvid Mynde, Hjelm-prydelse en Paahale, er uden Tvivl en Gren af den i Braunschweig allerede 200 Aar tidligere optrædende Adelsæt af samme Navn. Denne Antagelse er begrundet saavel i Vaabenfællesskabet mellem begge Familier, som ved det i begge Stamrækker gennem flere Generationer fra Fader til Søn stedse videreførte Fornavn Diderik. Den braunschweigske Hovedstamme, der fra Begyndelsen af hørte til Tjenesteadelen (Ministerialer), er knyttet til Greverne af Hallermund, der, vel at mærke, ogsaa fører en Mynde i Skjoldet, Greverne af Wunstorf og Klostret Loccum, havde sit Stamsæde i Munzel i det tidligere Grevskab Wunstorf i Amtet Blumenau, der allerede nævnes i 1210 og nedarvedes i Slægten i lige 300 Aar, da den direkte Linje uddøde, hvorefter Lensfølgen gik over til et Medlem af en Sidegren, Ernst Blome. Da denne døde barnløs i 1573, overdrog Hertug Erik II af Kalenberg Munzel til en af sine Droster. Herimod nedlagde Brødrene Hans, Didrik og Henrik Blome Indsigelse, idet de hævdede at kunne godtgøre deres Herkomst fra den samme Stamme, ligesom de stedse havde fastholdt Bevidstheden om Slægtskabet og førte samme Skjoldmærke. Til Trods for Kejser Maximilians Intervention hos Hertug Erik, lykkedes det dem ikke at faa deres Krav paa Munzel anerkendt. Udfaldet af Processen, der førtes ved Hofretten i Patteosen, kendes ikke. Slægtens ældste kendte Mand i Slesvig og Holsten Didrik (I) Blome (1413-20) havde Sønnen Hr. Didrik (II) (1423-47), Fader til Didrik (III) til Hornstorf og Seedorf (f. o. 1495) og Henrik (1451-88), hvis Søn var Jørgen til Schönhorst (1499-1534), Fader til Lensmand paa Hald Henrik Blome (1541). Jørgens ret talrige Efterslægt, der væsentlig var bosiddende i beskedne Kaar i Ekernförde og paa Als, uddøde i Midten af det 17. Aarhundrede (Syvende Slægtled V—VII). Didrik (III) havde Sønnerne Hans til Hornstorf og Seedorf (d. 1500) og Henrik til Deutsch Nienhof (d. 1500), hvis eneste Søn døde ganske ung. Slægtens Hovedstamme fortsattes gennem Hans Søn Didrik til Hornstorf og Seedorf (d. 1549), Fader til Jesper til Nehmten (d. 1597) — hvis Descendens uddøde med hans Sønnesøns Døtre, — Hans til Seedorf (d. 1599), Amtmand i Haderslev (se nedenfor), Didrik til Hornstorf (d. 1611) — af hvis Sønner ingen efterlod Afkom, og Henrik til Oppendorf (d. 1600), hvis Søn var Otto til Rastorf (d. 1645), Amtmand i Aabenraa, Fader til Bendix til Deutsch Nienhof (d. 1688), hvis Søn var Overhofmarskal, Geheimekonferensraad Otto Blome til Dänisch Nienhof (d. 1738), der kun efterlod en Datter. Hans Blome (d. 1599), hvis Stamme fortsættes op til Nutiden, havde Sønnerne Wulf til Testorf og Seedorf (d. 1667) (se nedenfor), Didrik til Mönchneverstorf (d. 1617) og Henrik (d. 1626). Wulf Blomes Sønner var Didrik til Testorf og Refstrup (d. 1681) og Guvernør i Rendsborg, Geheimeraad Henrik Blome (d. 1676), Fader til Geheimeraad Wulf til Hagen og Doberstorf (d. 1735) (se nedenfor) og Geheimeraad Christopher til Waterneverstorf og Farve (d. 1729), Fader til Geheimeraad Heinrich til Waterneverstorf og Farve (d. 1736). Wulf Blomes Sønner var den barnløse Cai Wilhelm til Doberstorf (d. 1731), Wulf til Hagen og Doberstorf (d. 1761) — hvis Søn, Geheimekonferensraad Christoph til Hagen og Doberstorf (d. 1814), kun efterlod Døtre — og Geheimeraad Christopher til Heiligenstedten (d. 1743) (Tav. II., S. 36), Fader til Geheimeraad Wulf til Salzau (d. 1784) (se nedenfor) og Gesandt i St. Petersborg Otto Blome til Heiligenstedten (d. 1803). Wulf BIome havde Sønnerne Friedrich til Salzau (d. 1818) (Tav. III., S. 38), fra hvem den endnu bestaaende grevelige Linje nedstammer, og Gesandt i St. Petersborg, dansk Lensgreve Otto Blome til Heiligenstedten d. 1849 ugift. Slægten Blome har i Danmark faaet tildelt følgende adelige Privilegier og Standsophøjelser: Didrik Blome til Testorf og Refstrup (d. 1681) fik 16 Maj 1647 Bevilling paa at maatte købe Adelsgods i Danmark og nyde, bruge og beholde det med adelige Privilegier. General, Envoyé ved det russiske Hof Otto Blome og hans Brodersøn Ritmester Otto Blome fik 1 Maj 1826 Patent som danske Lensgrever af Blome. Vaabenbeskrivelse: I Skjoldet en springende Sølv Mynde med Guld Halsbaand i Blaat; paa Skjoldet en Grevekrone, derover 3 Hjelme (II I Ill), alle grevekronede; I: en Paahale, II: en opspringende Sølv Mynde med Guld Halsbaand, III: en opspringende naturlig Løve; Skjoldholdere: 2 tilbageseende kronede naturlige Løver; hele Vaabnet staar i en grevekronet, hermelinsforet, purpur Vaabenkappe. Om Slægten Blome foreligger følgende genealogiske Arbejder: Adam Hinr. Lackmann, Blomesche Geschlechtstafel; Glückstadt 1685; Rud. Brinkmann, Die ritterschaftliche Familie Blome im Mittelalter (Jahrb. f. die Landeskunde II (1859), 158 —81); v. Stemann, Zur Gesch. der Familie von Blome (Urkundliche Beiträge, Husum 1879, 1-33); Otto Hintze, Gesch, des uradeligen Geschlechts der Herren u. Grafen Blome, Hamburg 1929. Den sidstnævnte statelige Publikation, hvis Omfang dog væsentlig skyldes de mangfoldige vidtløftige Exkurser og Stamtavler, der i høj Grad vanskeliggør Overskueligheden i selve Slægtens genealogiske Forhold, er et meget grundigt og paalideligt Arbejde. Som paapeget i en udførlig Anmeldelse af Bogen i "Herold" 1930, 8. Hefte, er den danske trykte genealogiske Literatur ikke tilbørligt bleven raadspurgt, og de her til Lands i Arkiver og Biblioteker beroende, haandskrevne Samlinger (f. Ex. Voss' Exerpter) overhovedet ikke, en Mangel, som dette Skrift har tilfælles med de fleste i nyeste Tid fra tysk Side fremkomne genealogiske Arbejder omhandlende slesvigske og holstenske Familier. Danmarks Adels Aarbog 1935:II:13, redigeret af J. V. Teisen og Louis Bobé."
- Seine Vorfahren laut Vogel-Soya: "I Dietrich auf Groß Münzel * um 1180 II Dietrich auf Groß Münzel * um 1227 III Wenzel auf Groß Münzel * um 1255 IV Giselher auf Groß Münzel * um 1280 V Dietrich auf Groß Münzel * um 1309 VI Dietrich * um 1338 VII Dietrich * um 1369 VIII Dietrich * um 1398 IX Dietrich * um 1425 oo Abel von Brockdorff X Hans auf Seedorf * um 1465 oo Abel von Sehestedt"
- Wikipedia: Blome: "Das Geschlecht erscheint urkundlich erstmals am 12. Dezember 1342 mit dem wunstorfer Knappen Thederich Blome,[1] der 1361 in einer Urkunde des Klosters Wennigsen mit einem Windhund im Schild siegelt.[2] Mit Didrik Blome (Blum, Blumen), der um 1400 eine Schwadron Reiter aus Braunschweig nach Holstein geführt haben soll und in Holstein ansässig wurde, beginnt die ununterbrochene Stammreihe der Familie. Von 1413 bis 1420 war Didrik Amtmann zu Tondern in Schleswig und vermählte sich mit einer Tochter des Schack von Rantzow (Rantzau). Von den Nachkommen des Paares fielen die Brüder Hans von Blome auf Seehedorff und Heinrich von Blome, Hauptmann auf Schloss Gottorf 1500 in der Schlacht bei Hemmingstedt."[Maltes Genealogie HOME]