MALTE WOYDT

HOME:    PRIVATHOME:    LESE- UND NOTIZBUCH

ANGE
BOTE
BEL
GIEN
ÜBER
MICH
FRA
GEN
LESE
BUCH
GALE
RIE
PAM
PHLETE
SCHAER
BEEK
GENEA
LOGIE

Mittelstandsgesellschaft

“Die “nivellierte Mittelstandsgesellschaft”, in der sich unter einem guten Leben alle das vorstellen, was ARD und ZDF im Vorabendprogramm zeigen, gibt es nicht mehr. Kulturell ist sie von der Globalisierung erledigt worden. Ökonomisch wurde sie von einer Politik zerquetscht, die Friedrich Merz immer favorisiert hat.”

Tobias Haberkorn: Der Mentalitätsmittelschichtler, ZEIT Online 18.11.18, im Internet

11/18

18/11/2018 (19:14) Schlagworte: DE,Lesebuch ::

Anti-westernisme

 [EN]

“Veel Aziatische intellectuelen … ontpopten zich tot de meest eloquente – en eerste – critici van de moderniteit. … Met hun antimoderne sensibiliteit … liepen ze voor op de denkers in Europa, die zich door de ongekend bloedige Eerste Wereldoorlog genoodzaakt zagen hun negentiende-eeuwse geloof in een in toenemende mate nationale wereld te herzien. … De autochtone elite[s] omhelsde[n] bijna zonder uitzondering Europese principes als nationalisme en burgerpatriottisme om het Westen te verslaan (of er ten minste mee op gelijke hoogte te komen) in wat een darwinistische strijd om de toekomst leek. …

Verzet tegen het Westen vereiste … onmiddelijke adaptie aan westerse ideeën betreffende het organizeren van staat en de samenleving. … Er was één westers idee dat zowel voor islamitische als communistische anti-imperialisten onweerstaanbaar blek …: de instellingen en praktijken van de natiestaat: duidelijke grenzen, deugdelijk bestuur, een loyale ambtenarij, een stelsel van rechten ter bescherming van de burgers, snelle economische groei door middel van industrieel kapitalisme of socialisme, programma’s ter alfabetisering van het volk, technische kennis en de ontwikkeling van een samenhorigheidsgevoel binnen de nationale gemeenschap. … Na 1945 onstonden in nog geen twintig jaar tijd ruim vijftig nieuwe staten met een nieuwe naam, nieuwe grenzen en een nieuwe munteenheid. …

Maar de overgang van het uiten van kritiek op buitenlandse bestuurders en het organiseren van volksbewegingen naar het creeëren van een stabiele basis voor zelfbeschikking verliep allerminst soepel. … Het geïmporteerde ideologische zelotisme van de Koude Oorlog vergrootte in veel landen de politieke spanningen, bijvoorbeeld in Pakistan en Indonesië. In Kasjmir, Atjeh, Oost-Pakistan, Tibet en Sri Lanka ontstonden afscheidingsbewegingen. …

We zien nu dat het onverkort overnemen van westerse ideologieën (Chinees communisme, Japans imperialisme) niet werkte. Pogingen om een synthese te bewerkstelligen (parlementaire democratie in India, een seculiere staat in het islamitische Turkije, staatskapitalisme in China) waren succesvoller, en geweldadig verzet tegen het Westen in de vorm van de Islamitische Revolutie in Iran en islamistische bewegingen is tot nu toe een onuitroeibaar fenomeen gebleken.

Veel nieuwe naties, zoals Pakistan, wisten zich niet te herstellen van hun geboortetrauma’s. … Een jaar na de Arabische lente [dreigen] in grote delen van de Arabische wereld … chaos en onzekerheid, Maar de betovering van de westerse macht is eindelijk gebroken. … Het gevoel van vernedering waaronder verscheidende generaties Aziaten gebukt gingen is sterk verminderd. …

Dit succes verhult echter een groot intellectueel gebrek dat diepgaande consequenties heeft voor de wereld van nu en de nabije toekomst: er bestaat vandaag de dag geen overtuigend universeel antwoord op de politieke en economische ideeën van het Westen. … Gandhi, de strengste criticus van deze ideeën, is vandaag de dag een vergeten figuur in India. Het marxisme-leninisme is in diskrediet geraakt en … China‘s ethisch-politieke en sociaaleconomische erfgoed nog altijd grotendeels niet nader onderzocht. …

De ‘Bejing-Consensus’ is nog minder universeel toepasbaar dan de tegenhanger uit Washington; het heeft er verdacht veel van we dat het slechts een cynisch economisch argument is voor het ontbreken van politieke vrijheid. …

De eerste Aziatische intellectuelen zochten houvast bij Europese ideeën. … Europa deed er honderden jaren over om het idee van een soevereine natiestaat te ontwikkelen en implementeren, maar stortte zich vervolgens in twee wereldoorlogen die een verschrikkelijke tol eisten van etnische en religieuze minderheden. …

Een groot deel van de ‘opkomende’ wereld staat op dit moment op het punt om op een grotere, onheilspellende schaal dezelfde pijnlijke en vaak tragische moderne ‘ontwikkelingen‘ door te maken als het Westen. in India en China heeft het ten koste van alles nastreven economische groei een protserige elite gecreëerd en de al onrustbarende sociale en economische ongelijkheid nog verder vergroot. … De ambities van de bevoorrechte minderheid [in China] gaan niet verder dan de gemakken en gadgets van de rijke consument in het Westen. … Een derde van de Indiërs [leeft] in grote armoede. Ruim de helft van de kinderen onder de vijf is ondervoed. …

Dit soort rampen … kunnen niet langer weggeredeneerd worden met verwijzing naar de ontwikkelingsgeschiedenis van Europa. … De hoop die het streven naar eindeloze economische groei voedt – dat miljarden consumenten in India en China zich op een dag dezelfde levensstijl kunnen permitteren als de Europeanen en Amerikanen – is net zo’n absurde en gevaarlijke fantasie als de hersenspinsels van Al-Qaida. Het milieu op aarde zal daardoor nog sneller dan al het geval is te gronde gaan en onder honderden miljoenen bezitlozen zullen reservoirs van nihilistische woede en teleurstelling ontstaan – het bittere resultaat van de wereldwijde triomf van de westerse moderniteit, waardoor de wraak van het Oosten iets ambigues en duisters krijgt en het feitelijk louter pyrrusoverwinningen zal blijken te hebben behaald.

aus:Pankaj Mishra: Op de ruïnes van het imperialisme. Amsterdam/Antwerpen: Atlas 2013, Nederlandse vertaling Jan Braks (Orig.-Ausg. 2012), S.376-386

04/18

26/09/2018 (19:09) Schlagworte: Lesebuch,NL ::

Anti-westernism

[NL]

“Many Asian intellectuals became some of the most eloquent – and earliest – critics of modernity. … With their anti-modern sensibility … they anticipated Europe‘s own thinkers, who were forced to re-examine their nineteenth-century belief in a progressively rational world by the slaughter of the First World War. … In fact, it was European principles of nationalism and civic patriotism that almost all native elites embraced in order to beat (or at least draw level with) the West in what seemed a Darwinian struggle for the future. …

Resistance to the West required [well] urgent adaptation to Western ideas of organizing state and society. … there was one Western idea in particular that proved irresitible to Muslim as well as Communist anti-imperialists …: the institutions and practices of the nation-state: clear boundaries, orderly government, a loyal bureaucracy, a code of rights to protect citizens, rapid economic growth through industrial capitalism or socialism, mass literacy programmes, technical knowledge and the development of a sense of common origins within a national community. … More than fifty new nation states with new names, borders and currencies appeared in just two decades after 1945. …

But the transition from criticizing foreign rule and instigating mass-movements to establishing a stable basis for self-determination proved to be very difficult. … The imported ideological passions of the Cold War aggravated political tensions in many countries, such as Pakistan and Indonesia. Separatist movements broke out in Kashmir, Aceh, East-Pakistan, Tibet and Sri Lanka. …

We can see that the seemingly wholesale adoption of Western ideologies (Chinese communism, Japanese imperialism) did not work. Attemps at syntheses (India’s parliamentary democracy, Muslim Turkey’s secular state, China’s state capitalism) were more successful, and violent rejections of the West in the form of Iran’s islamic Revolution and Islamist movements continue to have an afterlife.

Many new nations, such as Pakistan, never recovered from birthing traumas. … A year after the Arab Spring and the collapse of several pro-Western dictatorships, chaos and uncertainty may loom over a wide swathe of the Arab world for some years. But the spell of Western power has finally been broken. … The sense of humiliation that burdened several generations of Asians has greatly diminished. …

Yet this succes conceals with an immense intellectual failure, one that has profound ramifications for the world today and the near future. It is simply this: no convincingly universalist response exists today to Western ideas of politics and economy … Gandhi, thier most rigourous critic, is a forgotten figure within India today. Marxism-Leninism lies discredited and … China‘s own legacy of ethical politics and socio-economic theory remains largely unexplored. …

The ‘Bejing Consensus’ has even less universal application than its Washington counterpart; it sounds suspiciously like merely a cynical economic argument for the lack of political freedom. …

The earliest Asian modern intellectuals were beholders to European ideas. … Europe itself took hundreds of years to develop and implement the concept of a sovereign nation-state, only to then plunge into two world wars that exacted a terrible toll from ethnic and religious minorities. …

Much of the ’emerging’ world now stands to repeat, on an ominously larger scale, the West’s own tortured and often tragic experience of modern ‘development‘. In India and China, the pursuit of economic growth a all costs has created a gaudy elite, but has also widened already alarming social and economic disparities … The privileged Chinese minority aspires to nothing higher than the conveniences and gadgets of their Western consumer counterparts … a third of Indians live in conditions of extreme poverty and deprivation. More than half of the children under the age of five in India are malnourished. …

The disasters … can no longer be explained away with reference to the logic of development as manifested in Europe’s history. … The hope, that fuels the pursuit of endless economic growth – that billions of consumers in India and China will one day enjoy the lifestile of Europeans and Americans – is as absurd and dangerous a fantasy as anything dreamt up by al-Quaeda. … It condems the global environment to early destruction, and looks set to create reservoirs of nihilistic rage and disappointment among hundreds of millions of have-nots – the bitter outcome of the universal triumph of Western modernity, which turns the revenge of the East into something darkly ambigous, and all its victories truly Pyrric.”

aus:Pankaj Mishra: From the ruins of Empire. London: Penguimn 2013 (Orig.-Ausg. 2012), S.302-310

04/18

25/09/2018 (22:44) Schlagworte: EN,Lesebuch ::

Brexit

“The rejection of the Chequers plan at Salzburg was no surprise .. The EU … knows it holds all the cards and recognises the danger of giving ground. Its priority is to accommodate Dublin, not London. It also concludes that a government so determined to leave must believe it can look after itself. Brussels has no reason or incentive to make any better offer.

The government has never understood the Brexit process and therefore has always botched it. It expects the EU to treat the UK both as an equally powerful third country, and as a member state still deserving the EU’s protection. It is neither.”

aus: Jonathan Lis: Don’t buy the Brexit hype: it’s a border in the Irish Sea or the customs union. The Guardian Online, 21.Sep.2018, im Internet

09/18

21/09/2018 (21:38) Schlagworte: EN,Lesebuch ::

Antimoralismus

“… ‘Erst kommt das Fressen, dann kommt die Mora'”, dieser berühmte Satz aus Brechts Dreigroschenoper will nicht das unmoralische Verhalten der Armen und Unterdrückten entschuldigen, er ist vielmehr ein Vorwurf an die Mächtigen. Diese könnten sich ihre tugendhaften Predigten nur deshalb leisten, weil sie von einer zutiefst ungerechten Gesellschaftsordnung profitierten. …

… diese Kritik bleibt … relevant. Ein Statussymbol der gegenwärtigen Mittelschicht ist zum Beispiel der bewusste, ethische Konsum. …[Aber] diese kleinen, privaten Akte der Tugendhaftigkeit [sind] nur ein Tropfen auf den heißen Stein der globalen Wirtschaftsordnung. … Der unpolitische, privatistische Moralismus der Mittelschicht gibt sich engagiert und kritisch, dient dabei aber auch und vor allem dem psychologischen Nebeneffekt der Gewissenserleichterung. … Die “liberalen Eliten” … sind gegen Diskriminierung von Migranten, aber nicht gegen den Niedriglohnsektor, in dem viele Migranten arbeiten. …

Wie passen … [aber] die Texte der Aufstehen-Initiatoren in dieses Schema? … [Sie] kritisieren [gar] nicht, sondern affirmieren vielmehr die gängigsten rechtspopulistischen Argumentationsmuster. … Es ist ein gefährlicher Irrtum, die rechten Antimoralisten beim Wort zu nehmen: als ginge es diesen Leuten nur um eine emotionsfreie, rationale, offene Debatte und eine “realistischere” Staatspolitik. Der antimoralistische Affekt der Rechtspopulisten ist keine Reaktion auf den Hypermoralismus der Eliten, denn diesen gibt es überhaupt nicht. … die Forderung, dass in Zukunft wieder einmal Hunderttausende Flüchtlinge nach Europa kommen sollen, ist und war immer eine völlig marginalisierte Außenseiterposition. …

Was es durchaus gibt in unserer Gesellschaft, ist ein Konsens über gewisse liberale Grundsätze. Zum Beispiel soll jeder Mensch vor Diskriminierung geschützt werden und möglichst gleiche Chancen erhalten, etwas aus seinem Leben zu machen. Auch allgemeine Menschenrechte und das grundsätzliche Recht, Asyl zu beantragen, gehören noch zu diesem gesellschaftlichen Übereinkommen. Diese Moral zu überwinden, ist die Absicht der Rechten. …

Der angebliche Moralismus der Eliten, ihr Getue um Menschen- und Minderheitenrechte, bedeutet aus … [der] Perspektive [der Rechtspopulisten], dass ihnen die Interessen des ‘wahren Volkes’ eben nicht so wichtig seien, dass sie sich mehr um Ausländer, Schwule, Schwarze oder Roma kümmern als um die ‘normalen Menschen’.

Wer in diesem Kontext als Linker behauptet, dass die moralischen Exzesse des Establishments eine Bedrohung für die Armen und Abgehängten seien, sollte sehr genau überlegen, was er da macht. Einem linken Aufbruch dient das jedenfalls nicht.”

aus: Johannes Simon: Die eigenen Privilegien stressfreier genießen, Die Zeit, 8.9.18, im Internet.

09/18

09/09/2018 (8:20) Schlagworte: DE,Lesebuch ::

Abendland

“Die Begriffsgeschichte kennt drei ideologisch formende Stationen: das Auftauchen im 16. Jahrhundert als Opposition zu Luthers ‘Morgenland’; sein Aufgreifen durch die deutsche Romantik mit der Tendenz zur Vereinnahmung für das Deutschtum; seine Verlagerung zum national und sogar rassistisch belasteten Begriff nach dem I. Weltkrieg und erneut nach 1945 mit der Tendenz der politischen Abgrenzung gegen den Osten hinter dem Eisernen Vorhang. … dieser Ausdruck weist einen Mangel an Eindeutigkeit auf; weder als historische Kategorie noch als kulturpolitischer Begriff ist ‘Abendland’ wirklich brauchbar. …

Was im 16. Jahrhundert räumlich gedacht wurde, verschob die Romantik zur kulturellen Bedeutung unter deutschem Vorzeichen. Die rassistische Verschiebung begann mit der Übersetzung der pseudowissenschaftlichen Schrift Houston Stewart Chamberlains: wo im Englischen ‘european’ steht, wurde übersetzt ‘abendländisch’. So bekam das Kap. II/5 gleich die Konnotation einer beabsichtigten Bedrohung: ‘Der Eintritt der Juden in die abendländische Geschichte’

Das bedrohte ‘Abendland’ erklingt ganz kräftig in Alfred Rosenbergs gesteigert pseudowissenschaftlicher Schrift ‘Der Mythus des 20. Jahrhunderts …: ‘Daß alle Staaten des Abendlandes und ihre schöpferischen Werte von den Germanen erzeugt wurden, war zwar schon lange allgemeine Redensart gewesen, ohne daß daraus die notwendigen Folgerungen gezogen worden wären. Denn diese begreifen in sich die Erkenntnis, daß beim vollständigen Verschwinden dieses germanischen Blutes aus Europa … die gesamte Kultur des Abendlandes mit untergehen müßte.’

In andere Sprachen ist der Ausdruck unübersetzbar … Andere Sprachen kennen nur l’occident, west, tsch. západ, poln. zachód – man braucht keine dem ‘Abendlande’ ähnelden Begriff zur Identität und Selbststilisierung. …

In seiner Vision des ‘Weltgeistes’, der für eine Epoche ein ‘Herrschendes Volk’ auswählt und somit eine ‘spezielle Geschichte eines welthistorischen Volks’ aufbricht, benutzte Hegel entgegen dem ‘morgenländischen’ Bild des sich erneuernden Leibes das Oppositum: ‘Abendländisch ist, daß der Geist nicht bloß verjüngt hervorträte, sondern erhöht, verklärt.’ … Das Modell hatte seine Anziehungskraft: der ‘Geist’ erwählte für seine Entäußerung Deutschland, und das übertrug sich auf die Sendung seiner Kultur und vor allem – der deutschen Musik. …”

aus: Vladimir Karbusicky: Wie deutsch ist das Abendland? Hamburg: Brokel 1995, S.47/48

07/18

07/07/2018 (11:23) Schlagworte: DE,Lesebuch ::

Rousseauists

“Rousseau founded the main political and cultural movements of the modern world. Many ‘isms’ of the right and the leftRomanticism, socialism, authoritarianism, nationalism, anarchism – can be traced to Rousseau’s writings. Whether in his denunciation of moral corruption, his claim that the metropolis was a den of vice and that virtue resided in ordinary people (whom the elites routinely conspired against and deceived), his praise of militant patriotism, his distrust of intellectual technocracy, his advocacy of a return to the collective, the ‘people’, or his concern for the ‘stranger’, Rousseau anticipated the modern underdog wth his aggravated sense of victimhood and demand for redemption. …

Rousseau was … the prototype of the man who feels himself, despite his obvius success, to be at the bottom of the social pyramid. … He was convinced, like many converts to ideological causes and religious beliefs, that he was immune to corruption. A conviction of his incorruptibility was what gave his liberation from social pieties a heroic aura … In the movement from victimhood to moral supremacy, Rousseau enacted … [what] has become commonplace in our time. …

Rousseau’s first great disciple, Robespierre, seems to have grasped, and embodied, better than anyone the incendiary appeal of victimhood in societies built around the pursuit of wealth and power. …

The Jacobins and the German Romantics may have been Rousseau’s most famous disciples, determined to create through retributive terror or economic and cultural nationalism the moral community neglected by Enlightment philosophes. …: Herder inaugurated the nativist quest – hectically pursued by almost every nation since – for whatever could be identified as embodying an authentic national spirit: literary forms, cuisine and architecture as much as language. … Fichte came to think that Germans were simply superior to everyone else … [and he] gave nationalism its caracteristic secular feature: the transposition of religious into national loyalties. … Körner, [then, called the wars against Napoleon] ‘a crusade … a holy war’. This [was the first] ‘holy war’ in post-Christian Europe. …”

aus: Pankaj Mishra: Age of Anger, a History of the Present. o.O.: Allen Lane (Penguin Random House) 2017, S. 110-113, 174, 175, 191, 193.

05/18

29/05/2018 (12:12) Schlagworte: EN,Lesebuch ::

Development 2

“As Engels asserted … ‘Just as Darwin discovered the laws of development of organic nature, so Marx discovered the law of development of human history.’ Thus, development came to be infused wth fresh earnestness and world-historical urgency, and then exalted with the prestige of science. Mere being came to be degraded, thanks to Germany’s special experience, by becoming. As Nietzsche wrote caustically, ‘The German himself is not, he is becoming, he is developing. Development is thus the truly German discovery.’ … All the hopes, transmitted from Marxists to modernization theorists and free-marketeers, of ‘development emerge from nineteenth-century German thinkers: the first people to give a deep meaning and value to a process defined by continuous movement wth a fixed direction and no terminus. All our simple dualisms – progressive and reactionary, modern and anti-modern, rational and irrational – derive from the deeply internalized urge to move to the next stage of ‘development’, however nebulously defined.”

aus: Pankaj Mishra: Age of Anger, a History of the Present. O.O.: Allen Lane (Penguin Random House) 2017, S. 204-205.

05/18

29/05/2018 (11:36) Schlagworte: EN,Lesebuch ::

Islamism

“… Khomeini was actually a radically modern leader. For one, the cleric’s notion that the Iranian nation did not stem from any general or popular will but derived from God‘s mind, which as a charismatic leader he arrogated himself the right to interpret, was wholly novel: an extraordinary deviation, in fact, from a politically quietist Shiite tradition in which all government appeared illigitimate in the absence of the Twelfth Imam.

Khomeini belonged to a long line of revolutionary nationalists that began with Giuseppe Mazzini … Khomeini’s ideas were embedded in modern notions of representation and egalitarism. His notion of state power as a tool to produce a utopian Islamic society was borrowed from the Pakistani ideologue Abu Al-Ala Maududi, whose works he translated into Farsi in 1963. (Maududi’s vision of imposing Islamic order from above in turn was stimulated by Lenin’s theory of an elite as vanguard of the revolution.) …

With its many affronts to dignity and freedom, the Revolution was in this respect like the many self-defeating projects of human liberation since Rousseau started to outline them in the eighteenth century. … The Islamists … offered dignity – often a substitute for freedom in the postcolonial context …

Khomeini … grasped more clearly than modernizing-by-rote monarchs and despots the deeper and transformative potential of the idea brought into being by the Enlightement: that human beings can radically alter their social conditions. …

A religious or medieval society was one in which the social, political and economic order seemed unchangeable. …  The idea that suffering could be relieved, and happiness engineerd, by men radically changing the social order belongs to the eighteenth century. …

The idea of a perfectible society … turned into a faith in top-down modernization; and transformed traditional ways of life and modes of belief – Buddhism ans well as Islam – into modern activist ideologies. …

Meanwhile, the religious impulse had not simply disappeared in Europe … Europeans simply had erected new abolutes – progress, humanity, the republic – to replace those of traditional religion and the monarchy. … The metaphysical and theological core of Christianity … was often found at the heart of modern projects of redemption and transcendence … Revolution or radical social transformation effected by individuals was increasingly seen as a kind of Second Coming; violence initiated the new beginning; and in the final approximation of Christian themes, history was expected to provide the final judgement … Nearly every major thinker in Europe … also transposed Christian providentialism into would-be rationalistic categories. …

Christian eschatology even suffuses the political ideals of today‘s insistently Islamic radicals and Hindu nationalists – an inescapable irony of history … The cross-currents of ideas and inspirations, … the varied ideological inspirations of Iran’s Islamic Revolution (Zionism, Existentialism, Bolshevism and revolutionary Shiism) – reveal the picture of a planet defined by civilizations closed off from one another and defined by religion (or lack thereof) is a puerile cartoon. …

Radical Islamists or Hindu nationalists insist on their cultural distinctiveness and moral superiority precisely because they have lost their religious traditions, and started to ressemble their supposed enemies in their pursuit of the latter’s ideologies of individual and collective succes …”

aus: Pankaj Mishra: Age of Anger, a History of the Present. O.O.: Allen Lane (Penguin Random House) 2017, S. 153-159.

05/18

28/05/2018 (23:40) Schlagworte: EN,Lesebuch ::

Political Correctness 3

Political Correctness … ist ein rechtskonservativer Kampfbegriff zur Denunziation von Gruppen, die Rechte für sich einfordern, die man ihnen nicht zugestehen möchte. …

Menschen, die ganz konkret nicht länger sexuell missbraucht oder belästigt, auf der Straße beleidigt oder verprügelt und auch nicht mehr auf Twitter mit Mord und Vergewaltigung bedroht werden möchten. Sie alle fordern Anstand und Respekt.

Bei den Gegnern der Political Correctness scheint das autoritäre Reflexe wachzurufen: Wenn so etwas einreißt, könnte ja jeder kommen und Respekt verlangen! Ein bisschen so, als wäre Respekt eine Unterwerfungsgeste – je mehr ich anderen davon erweise, desto weniger bekomme ich selbst ab. Als hätte man morgens, wenn man aus dem Haus geht, nur eine begrenzte Menge Respekt in der Tasche und müsste sich sorgfältig aussuchen, wie man ihn verteilt. Da darf einem dann kein syrischer Transmensch dazwischenkommen, der Respekt verlangt, dann hätte man ja abends auf dem Heimweg für die liebe deutsche Nachbarin keinen mehr übrig!”

aus: Robin Detje: Political Correctness: Heilige Angstlandschaften, Zeit-Online, 25. Mai 2018, im Internet

05/18

25/05/2018 (16:55) Schlagworte: DE,Lesebuch ::
Next Page »